J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Chybová zpráva

 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /data/www/zsdrahany.cz/stary.zsdrahany.cz/includes/menu.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters ve funkci drupal_get_feeds() (řádek: 394 v souboru /data/www/zsdrahany.cz/stary.zsdrahany.cz/includes/common.inc).

Školská rada

Členové školské rady:

 • Za rodiče: Svatava Škanderová
 • Za zřizovatele: Dana Havlíková
 • Za pedagogické pracovníky: Mgr. Eliška Mikitová
 • Předsedkyně školské rady: Mgr. Eliška Mikitová

 


 

 

Zápis ze zasedání školské rady dne 10. října 2022

Datum konání: 10. října 2022

Přítomní členové školské rady: Mgr. Eliška Mikitová , Petra Sedláková, Svatava Škanderová

 

 

Program zasedání:

 1. Zahájení

 2. Seznámení se zněním zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon § 167, 168 (školská rada)

 3. Přivítání nových členů a volba předsedy školské rady

 4. Schválení výroční zprávy za rok 2021/2022

 5. Organizační záležitosti, stanovení dalšího termínu schůzky ŠR

 6. Závěr

1. Zahájení

Zasedání školské rady zahájila ředitelka ZŠ a MŠ Drahany Mgr. Hana Plisková. Seznámila přítomné s programem zasedání.

2. Seznámení se zněním zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon § 167, 168 (školská rada)

Paní ředitelka seznámila členy ŠR se zněním výše zmíněného zákona, jehož plné znění dostali členové školské rady také prostřednictvím mailové komunikace. Stejnou formou dostali členové rady také: Jednací řád ŠR a potřebné materiály k nastudování – Výroční zprávu za rok 2021/2022

3. Přivítání nových členů a volba předsedy školské rady

Paní ředitelka jmenovitě představila nové i stávající členy Školské rady.

Následovala volba předsedy ŠR. Navržena byla …Mgr. Eliška Mikitová

Proběhlo hlasování, ve kterém byla zvolena

4. Schválení výroční zprávy za rok 2021/2022

5. Organizační záležitosti, stanovení dalšího termínu schůzky ŠR

6. Závěr

V závěru poděkovala ředitelka školy všem členům školské rady za účast a popřála hodně úspěchů v další práci.

Zapsala: Mgr. Eliška Mikitová


 

Jednací řád školské rady

 

 

Jednací řád školské rady zřízené dne 10. 10 . 2022

usnesením z jednání školské rady dne 10. 10. 2022

 

 

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon")

 

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Schůze školské rady svolává předseda školské rady nebo kterýkoliv člen školské rady nejpozději 14 dní před jejím zasedáním.

 

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

 

Článek 4

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady doručeny alespoň 7 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

 

Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jím pověřeného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

 

Článek 6

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých člena při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Článek 7

O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady a ověřuje ho předseda. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis se rozesílá všem členům školské rady, bud' klasickou nebo elektronickou poštou. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy.

 

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje prostřednictvím webových stránek školy rodiče, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písmo b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písmo a),e), f),g) a h) školského zákona.

 

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

 

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 11. 10. 2022